Shonima Shareef
+2 Computer science
2014
Aliya Nargees
+2 Computer science
2014
Nalfla Shireen
SSLC
2014

IS-tem-c-¡m-änsâ D¸vv \pWªv s]m¶m-\n-bpsS Bßm-hn-eqsS Ncn-{X-¯nsâ hnc¯p-t¼-dn-bpÅ {]bm-W-¯nÂ, X¦-en-]n-I-fm Bte-J\w sNbvX aDu\-D¯p CÉmw k`-bpsS hnÚm\ tKm]pcw sXÃnS Gh-scbpw hnkva-bn¸-n-¡pw.

Ad-_n-¡-S-ensâ Agn-ap-J-¯p-\n¶v \nf-bpsS ss]Xr-Ihpw t]dn, It\m-en-¡-\m-ensâ A[n-\n-thi kvac-W-I-fn-eqsS _n¿w Imb-ensâ kwK-a- Øm-\-s¯-¯p-t¼mÄ k` s]m¶m-\n-bn sXfn-bn¨ A£-c-Zo-]-§Ä¡v h{P-¯n-f-¡w. ]pg-bp-sSbpw IS-en-sâbpw \nc´-c XmWvU-h-§Ä s]m¶m-\n-bpsS cq]- L-S-\sb AØn-c-am-¡p-t¼mgpw kaq-l-¯nsâ kpØn-c-X-sb¶ kz]v\w Ac-¡n-«p-d¸-n-¡m³, hÀ¤- hÀ® hnth-N-\§fnÃmsX ka-Xz-¯n-sâbpw hnÚm-\-¯n-sâbpw A\--´amb hoYn-sbm-cp-¡n, _me-Ip-Xqle§Ä amdpw apt¼ IpSpw-_n-\n-I-fmbn kaq-l-¯nsâ Ccp-f-Sª tImWp-I-fn adªp t]mIp-ambn-cp¶ s]¬Ip-cp-¶p-I-fpsS DÄ¡m-¼n Adn-hn-sâbpw Bß-hn-izm-k-¯n-sâbpw s]m³{]` sXfnbn¨vvvv Ncn-{X-¯nsâ `mK-ambn Xe-bp-bÀ¯n \n¡p¶p ]pXp-s]m-¶m\n Fw.sF tKÄkv lbÀsk-¡-âvdn kvIqÄ.

Your Name *
E-mail ID **
Phone **
Message *
 
Copyright © 2012-13 M.I.H.S.S All rights reserved. Powered by Hostonpdl.com